Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/90

Title: Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
Abstract: Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam
Description: LỜI GIỚI THIỆU PHẦN I: CÁC LÝ THUYẾT KINH TẾ 1. Tìm hiểu xu hướng phát triển của các học thuyết kinh tế và những vấn đề rút ra cho Việt Nam (ThS. Phạm Văn Chiến) 2. Vận dụng học thuyết kinh tế Marx-Lenin trong xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (PGS.TS. Phạm Văn Dũng) 3. Quan niệm của chủ nghĩa Marx-Lenin về kinh tế nông dân và ý nghĩa đối với Việt Nam (PGS.TS. Mai Thị Thanh Xuân, NCS. Đặng Thị Thu Hiền) 4. Lý thuyết kinh tế vĩ mô kể từ Keynes và những hàm ý cho tầm nhìn chính sách ở Việt Nam (TS. Nguyễn Đức Thành) 5. Lý thuyết tăng trưởng kinh tế của Keynes và vài suy nghĩ về tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam hiện nay (PGS.TS. Phan Huy Đường, NCS. Tô Hiến Thà) 6. Lý thuyết của John Maynard Keynes về việc làm và vận dụng vào thực tiễn Việt Nam (PGS.TS. Phan Huy Đường,ThS. Bùi Đức Tùng) 7. Học thuyết Keynes và vấn đề chống suy giảm kinh tế ở Việt Nam hiện nay (Đinh Văn Thông) 8. Chủ nghĩa tự do mới: bối cảnh và khung khổ cho một vài điều chỉnh mới (Trần Đức Hiệp) 9. Cơ chế tự vận động của chủ nghĩa tự do mới và khủng hoảng tài chính toàn cầu (ThS. Ngô Đăng Thành) 10. Lý thuyết nhóm lợi ích và định hướng phát triển bền vững ở Việt Nam (TS. Bùi Đại Dũng) 11. Kinh tế thị trường xã hội: lý thuyết và mô hình của một số nước, so sánh với mô hình kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa của Việt Nam (PGS.TS. Hà Văn Hội) 12. Lý thuyết phân phối thu nhập và suy nghĩ về Việt Nam (ThS. Trần Thế Lân) 13. Lý thuyết giá trị và việc hạch toán các nguồn lực tri thức tại các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế ở Việt Nam (TS. Đặng Đức Sơn) 14. Lý thuyết lợi thế so sánh và gợi ý đối với Việt Nam trong bối cảnh phát triển hiện nay (PGS.TS. Nguyễn Xuân Thiên) 15. Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường từ một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại và vận dụng vào Việt Nam (TS. Phạm Thị Hồng Điệp) 16. Lý thuyết của Hirschman về cơ chế phản hồi trong nền kinh tế thị trường và một số gợi ý cho việc phát triển dịch vụ công ở Việt nam (PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn) PHẦN II: CÁC VẤN ĐỀ KINH TỀ VÀ KINH DOANH 1. Kinh tế Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giời hiện nay – một số phân tích và khuyến nghị chính sách (Nguyễn Đức Thành, Đinh Tuấn Minh) 2. Tác động của toàn cầu hóa đến vai trò kinh tế của nhà nước và gợi ý đối với các quyốc gia đang phát triển (ThS. Lê Vân Anh) 3. GMS – Mô hình quản lý kinh tế bền vững (TS. Nguyễn Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Xuân Hà, ThS. Lê Thị Tuyết) 4. Một số bàn luận về chính sách kích cầu trong thời kỳ suy thoái (Đào Thị Bích Thủy) 5. Phát triển tinh thần doanh nghiệp Việt Nam gắn với mục tiêu dân giầu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh (PGS.TS. Hoàng Văn Hải) 6. Tính bất ổn của tự do tài chính (PGS.TS. Trịnh Thị Hoa Mai) 7. Ảnh hưởng của US Dollar Index đến khủng hoảng tài chính toàn cầu (ThS. Đỗ Kiều Oanh) 8. Phát triển kinh tế hiện nay với vấn đề thực hiện công bằng xã hội (Nguyễn Hữu Sở) 9. Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện, một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam (TS. Nguyễn Ngọc Thanh)
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/90
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
muc luc.pdf137.44 kBAdobe PDFView/Open