Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (... > Hướng tới Cộng đồng kinh tế AS...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8907

Title: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN -AEC 2015 - Động thái của các quốc gia ASEAN, hàm ý đối với Việt Nam
Authors: Bùi Hồng Cường
Keywords: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN - ACE và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Kể từ khi ý tưởng thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thông qua, tất cả các quốc gia thành viên ASEAN đã rất tích cực chuẩn bị để AEC 2015 trở thành hiện thực. Bài viết phân tích, đánh giá động thái của 9 trong 10 quốc gia thành viên ASEAN đối với quá tình hội nhập AEC từ góc độ vĩ mô như công tác tuyên truyền, rà soat chính sách, cải cách thể chế... đến quá trình nhận thức và chuẩn bị hội nhập của các doanh nghiệp....
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8907
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014)

Files in This Item:

File SizeFormat
Bui Hong Cuong.pdf316.53 kBAdobe PDFView/Open