Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (... > Các chính sách thực hiện hiệu ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8906

Title: Các chính sách thực hiện hiệu quả của Việt Nam khi tham gia vào Cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC
Authors: Huỳnh Tấn Minh
Keywords: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN - ACE và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Trọng tâm của Cộng đồng kinh tế ASEAN - ASEAN Economic Community, viết tắt là AEC là phát triển kinh tế khu vực dựa trên sự kết nối sức mạnh của thị trường mười nước ASEAN - Brunei Darussalam, the Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam, Lào, Cambodia và Myanmar. ..
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8906
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014)

Files in This Item:

File SizeFormat
Huynh Tan Hung.pdf295.57 kBAdobe PDFView/Open