Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8903

Title: Quan hệ đầu tư của ASEAN trong bối cảnh hình thành AEC 2015
Authors: Nguyễn Cẩm Nhung, Nguyễn Thị Hải Lê
Keywords: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN - ACE và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Bài viết này phân tích và đánh giá quan hệ đầu tư của ASEAN trong bối cảnh hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN - AEC, đặc biệt tập trung vào phân tích quan hệ đầu tư nội khối và ngoại khối của ASEAN giai đoạn 1995-2013. Số liệu chỉ ra rằng, tỷ trọng đầu tư ngoại khối vào ASEAN vẫn luôn giữ vai trò chủ đạo trong tổng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - FDI vào ASEAN...
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8903
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014)

Files in This Item:

File SizeFormat
Nguyen Cam Nhung - Nguyen Thi Ha Le.pdf417.34 kBAdobe PDFView/Open