Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (... > Hướng tới cộng đồng kinh tế AS...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8902

Title: Hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN 2015 - những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Ngô Tuấn Anh
Keywords: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN - ACE và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Cộng đồng kinh tế ASEAN -AEC là một trong 3 trụ cột quan trọng của Cộng đồng ASEAN - Chính trị - An ninh, Kinh tế và Văn hóa - Xã hội, được kỳ vọng hình thành vào năm 2015, mở ra cơ hội to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng nguồn nhân lực...
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8902
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014)

Files in This Item:

File SizeFormat
Ngo Tuan Anh.pdf337.68 kBAdobe PDFView/Open