Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/8893

Title: Việt Nam với quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ hướng tới cộng đồng kinh tế ASEAN năm 2015
Authors: Vũ Thanh Hương, Trần Việt Dung
Keywords: Hướng tới Cộng đồng kinh tế ASEAN - ACE và một số gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Issue Date: 2014
Language: Vn
Abstract: Tự do hoá thương mại dịch vụ là một trong những nội dung cơ bản trong lộ tình hướng tới mục tiêu hình thành một thị trường và cơ sở sản xuất thống nhất của Cộng đồng kinh tế ASEAN - AEC 2015. Chính vì vậy, trong thời quan qua, các quốc gia thành viên ASEAN đã có nhiều nỗ lực trong việc thúc đẩy tự do hoá thương mại dịch vụ trong nội bộ khối...
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/8893
Appears in Collections:Hội thảo quốc tế AEC - lần 3 (tổ chức tháng 10-2014)

Files in This Item:

File SizeFormat
Vu Thanh Huong - Tran Viet Dung.pdf349.25 kBAdobe PDFView/Open