Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/612

Title: Một số rào cản trong quá trình áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện TQM vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội
Authors: ThS. Đặng, Thị Hương
Keywords: Một số rào cản trong quá trình áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng toàn diện TQM vào các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Hà Nội (KT.08.04)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.04
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.04 Thời gian thực hiện: 6/2008 - 6/2009 Cơ quan chủ trì: ĐHQGHN Cơ quan thực hiện: Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đặng Thị Hương
Description: Nội dung và kết quả nghiên cứu: - Đề tài nghiên cứu và làm rõ bản chất, các đặc điểm, nguyên tắc hoạt động, cách thức áp dụng và lợi ích của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM (hệ thống TQM). - Phân tích thực trạng áp dụng hệ thống TQM tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội và chỉ rõ những rào cản, những khó khăn trong quá trình áp dụng hệ thống TQM tại các doanh nghiệp đó: rào cản nhận thức, rào cản kinh tế, tổ chức quản lý, kỹ thuật, văn hóa. - Đưa ra một số gợi ý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tháo gỡ những rào cản và những gợi ý về chính sách, giải pháp của các cơ quan có thẩm quyền nhằm khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng hệ thống TQM. + Nâng cao nhận thức của các cán bộ lãnh đạo doanh nghiệp về TQM + Trích quỹ hoạt động cho công tác Quản lý chất lượng + Mạnh dạn thay đổi cách thức tổ chức quản lý phù hợp với TQM + Xây dựng chiến lược đào tạo, huấn luyện cụ thể và thường xuyên + Một số đề xuất về phía cơ quan nhà nước.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/612
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.04 (vn).pdf47.53 kBAdobe PDFView/Open