Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/609

Title: Một số giải pháp phát triển nhượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng tiện ích cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Hải Minh
Keywords: Một số giải pháp phát triển nhượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng tiện ích cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam (KT.09.18)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.09.18
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.09.18 Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hải Minh Thời gian thực hiện: Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 6 năm 2009.
Description: Kết quả nghiên cứu: • Đề tài kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động nhượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng tiện ích Chương 2: Hoạt động nhượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng tiện ích của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam. Chương 3: Giải pháp phát triển nhượng quyền thương mại chuỗi cửa hàng tiện ích cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam. • Đề tài có thể được dùng làm tài liệu cho các môn học Quản trị doanh nghiệp, Marketing. • Đề tài có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp bán lẻ tại Việt Nam.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/609
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.09.18 (vn).pdf45.02 kBAdobe PDFView/Open