Bài báo, công trình khoa học > Đề tài NC của cán bộ, giảng vi... > Sự điều chỉnh chiến lược đầu t...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/600

Title: Sự điều chỉnh chiến lược đầu tư của các Công ty xuyên quốc gia (TNCs) tại Trung Quốc - Những gợi ý chính sách đối với Việt Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Việt Khôi
Keywords: Sự điều chỉnh chiến lược đầu tư của các Công ty xuyên quốc gia (TNCs) tại Trung Quốc - Những gợi ý chính sách đối với Việt Nam
KT.05.04
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.05.04
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.05.04 Thời gian thực hiện: 2005 - 2006 Đơn vị chủ trì: Khoa Kinh tế, ĐHQGHN (nay là Trường ĐHKT - ĐHQGHN) Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Việt Khôi Kết quả nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt mục tiêu, nội dung và kết quả nghiên cứu: - Hệ thống hóa lý thuyết liên quan tới chiến lược đầu tư trực tiếp và TNCs. - Phân tích chuỗi giá trị toàn cầu và sự hình thành mạng lưới sản xuất quốc tế. - Xây dựng mô hình điều chỉnh chiến lược đầu tư của các TNCs (trường hợp Trung Quốc). - Các yếu tố tác động tới sự điều chỉnh chiến lược đầu tư của các TNCs ở Trung Quốc. - Đánh giá tác động sự điều chỉnh chiến lược của các TNCs đối với Trung Quốc. - Gợi ý chính sách đối với Việt Nam. Các bài công bố: 1. Các yếu tố ‘kéo’ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc, Nguyễn Việt Khôi. Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương, số 18 năm 2005. 2. Công ty xuyên quốc gia và sự điều chỉnh chiến lược đầu tư ở Trung Quốc, Nguyễn Việt Khôi. Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới, số 5, năm 2007.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/600
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.05.04 (vn).pdf48.78 kBAdobe PDFView/Open