Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/599

Title: Lý luận phân phối thu nhập trong học thuyết kinh tế của D.Ricardo
Authors: TS. Đinh, Văn Thông
Keywords: Lý luận phân phối thu nhập trong học thuyết kinh tế của D.Ricardo
KT.06.02
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.06.02
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.06.02 Thời gian thực hiện: 2006 - 2007 Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Thông Tham gia thực hiện đề tài: Kết quả nghiệm thu:
Description: Tóm tắt mục tiêu, nội dung và kết quả nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của công trình này là nhằm làm rõ: cơ sở lý luận trong quá trình phân phối và hình thành thu nhập của các giai cấp, các tầng lớp khác nhau trong xã hội mà học thuyết kinh tế của D.Ricardo đã đề cập. Đồng thời có thể làm tài liệu tham khảo cho các giáo trình về lịch sử tư tưởng kinh tế, và về mặt thực tiễn nó có thể cung cấp cơ sở lý luận cho các chính sách về thu nhập và các chính sách về thuế trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. Nội dung và kết quả đạt được: Công trình nghiên cứu: gồm 68 trang, ngoài lời mở đầu và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, đề tài chia làm 3 chương Chương 1: Lý luận chung về phân phối thu nhập Chương 2: Lý luận phân phối thu nhập trong học thuyết kinh tế của D.Ricardo Chương 3: Những nhận xét rút ra qua nghiên cứu lý luận phân phối thu nhập trong học thuyết kinh tế của D.Ricardo. Đề tài đã làm rõ tính nhất quán về mặt lý luận - dựa trên cơ sở lý luận giá trị lao động mà D.Ricardo đã sử dụng để lý giải các loại thu nhập của các giai cấp, các tầng lớp xã hội trong nền kinh tế thị trường. Chỉ ra tính chất đối kháng trong phân phối thu nhập giữa các giai cấp và do đó tất yếu nẩy sinh mâu thuẫn giai cấp trong xã hội tư sản. Phục vụ thiết thực cho biên soạn bài giảng và giáo trình về lịch sử tư tưởng kinh tế.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/599
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.06.02 (vn).pdf61.82 kBAdobe PDFView/Open