Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/594

Title: Vai trò nhà nước trong học thuyết kinh tế của John Maynard Keynes
Authors: TS. Đinh, Văn Thông
Keywords: Vai trò nhà nước trong học thuyết kinh tế của John Maynard Keynes (KT.08.03)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.03
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.03 Thời gian thực hiện: từ 6.2008 - 6.2009 Cơ quan chủ trì: ĐHQGHN Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: TS. Đinh Văn Thông
Description: Mục tiêu, nội dung và kết quả nghiên cứu: Mục tiêu: - Giải quyết các vấn đề về mặt khoa học: đề tài cố gắng trình bày một cách có hệ thống cơ sở lý luận về vai trò Nhà nước trong học thuyết của Keynes. - Đáp ứng yêu cầu về thực tiễn: trước hết là phục vụ cho công tác giảng dạy môn lịch sử học thuyết kinh tế trong các trường đại học; đồng thời có thể tham khảo làm cơ sở khoa học và lý luận cho vai trò Nhà nước trong việc điều tiêt nền kinh tế thị trường ở nước ta. Nội dung chính: - Chương 1: Một số các quan điểm khác nhau về vai trò Nhà nước trong lịch sử tư tưởng kinh tế trước học thuyết Keynes. Nội dung chương này trình bày một cách khái quát quá trình xuất hiện và phát triển của các tư tưởng kinh tế về vấn đề vai trò Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế, qua các giai đoạn lịch sử khác nhau: từ thời kỳ Cổ đại, thời kỳ Trung cổ cho đến trường phái kinh tế cổ điển; đồng thời chỉ ra sự khác biệt trong quan điểm của Keynes về vai trò nhà nước đối với kinh tế thị trường Tư bản chủ nghĩa. - Chương 2: Học thuyết Keynes về vai trò Nhà nước trong điều tiết kinh tế. Đề tài tập trung trình bày một cách có hệ thống nội dung cơ bản của học thuyết Keynes và tư tưởng vai trò Nhà nước trong điều tiết kinh tế để chống đỡ với khủng hoảng và thất nghiệp. + Trước hết, đề tài trình bày tóm tắt Lý thuyết chung của Keynes. + Đề tài trình bày một số khái niệm, phạm trù chủ yếu trong học thuyết Keynes: khái niệm về thu nhập, tiết kiệm, đầu tư, khuynh hướng tiêu dùng biên (MPC), đầu tư và nguyên lý số nhân, hiệu quả biên của vốn, phạm trù lãi suất. + Các chính sách và công cụ kinh tế chủ yếu mà nhà nước dùng để điều tiết kinh tế: chính sách khuyến khích đầu tư; công cụ và chính sách về tài chính, tín dụng, tiền tệ. - Chương 3: Khả năng và giới hạn của Học thuyết Keynes về vai trò nhà nước trong việc điều tiết kinh tế. Chương này tập trung trình bày các vấn đề sau: + Những thành công của học thuyết Keynes trong việc khẳng định vai trò của nhà nước nhằm chống khủng hoảng và thất nghiệp. + Những giới hạn của học thuyết Keynes. + Khả năng vận dụng học thuyết Keynes trong thực tiễn ở Việt Nam: các công cụ và chính sách kinh tế chủ yếu mà học thuyết Keynes đề ra, nhà nước xã hội chủ nghĩa đều có thể vận dụng ở mức độ nhất định nhằm định hướng mục tiêu phát triển nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu: - Đề tài hệ thống hoá được những tư tưởng về vai trò nhà nước trong lịch sử tư tưởng kinh tế; đặc biệt là về học thuyết Keynes nhằm phục vụ cho việc học tập môn lịch sử học thuyết kinh tế. - Đề tài đã trình bày một cách có hệ thống các công cụ và chính sách kinh tế trong học thuyết Keynes, qua đó làm cơ sở cho việc điều tiết của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/594
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.03 (vn).pdf71.67 kBAdobe PDFView/Open