Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/591

Title: Vai trò của nhà nước trong quá trình hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam
Authors: ThS. Nguyễn, Thùy Anh
Lê, Vân Anh
Keywords: Vai trò của nhà nước trong quá trình hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam
KT.06.01
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.06.01
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.06.01 Thời gian thực hiện: 2006 - 2007 Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thùy Anh, CN. Lê Vân Anh Kết quả nghiệm thu: Tốt
Description: Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở phân tích vai trò kinh tế của nhà nước nói chung trong quá trình toàn cầu hóa, đề tài phân tích và đánh giá thực trạng vai trò kinh tế của Nhà nước trong quá trình hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) của Việt Nam, để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm phát huy vai trò kinh tế của Nhà nước ta trong quá trình hội nhập vào tổ chức này. Nội dung và kết quả nghiên cứu: Khái quát hoá một cách có hệ thống những vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản về toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế: từ khái niệm đến đặc trưng và những nhân tố quy định. Trên cơ sở đó, đề tài nêu bật được vai trò kinh tế của nhà nước, đặc biệt là với các nước đang phát triển trong bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là cơ sở lý luận quan trọng được sử dụng để nghiên cứu. Trên cơ sở phân tích tổng quan quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nói chung từ năm 1991 đến nay, hội nhập WTO nói riêng của Việt Nam, đề tài đã phân tích được thực trạng vai trò kinh tế của nhà nước trong quá trình hội nhập WTO trên các mặt: (1) Xây dựng và hoàn thiện thể chế cho hội nhập, gồm: cải cách về khuôn khổ pháp luật, thể chế tài chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước; (2) Kiểm soát vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng; (3) Cải cách, tự do hoá thương mại, gồm: chính sách thương quyền, chính sách thuế quan và phi thuế quan, chính sách kiểm soát ngoại hối và tỷ giá hối đoái; (4) Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, gồm: đầu tư trực tiếp và viện trợ phát triển chính thức. Đồng thời, đề tài cũng đưa ra những đánh giá khoa học về vai trò kinh tế của nhà nước trong hội nhập WTO, cả những thành tựu và những vấn đề đặt ra và nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế đó, từ việc xác định tương quan giữa nhà nước và thị trường đến năng lực, cơ chế quản lý điều hành của nhà nước… Trên cơ sở quan điểm, định hướng của Đảng về hội nhập WTO, những cơ hội và thách thức khi hội nhập WTO của Việt Nam, đề tài đề xuất 7 nhóm giải pháp, gồm: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với quá trình hội nhập; Cải cách bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách hệ thống doanh nghiệp; Phát triển hạ tầng cơ sở; Cải thiện môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài; Đào tạo nguồn nhân lực và; Hoàn thiện hệ thống tài chính - ngân hàng.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/591
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.06.01 (vn).pdf59.85 kBAdobe PDFView/Open