Bài báo, công trình khoa học > Đề tài NC của cán bộ, giảng vi... > Thị trường bất động sản ở quận...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/584

Title: Thị trường bất động sản ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp
Authors: ThS. Trần, Quốc Toản
Keywords: Thị trường bất động sản ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp (KT.08.14)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.14
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.14 Thời gian thực hiện:6/2008 - 6/2009 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Cơ quan thực hiện: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Chủ nhiệm đề tài: ThS. Trần Quốc Toản Người tham gia: ThS.Trương Việt Hà (Ban Quan hệ Quốc tế, ĐHQGHN)
Description: Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng thị trường quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Quận Cầu Giấy -Thành phố Hà Nội - Đề xuất được các giải pháp làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản nói chung, thị trường quyền sử dụng đất ở nói riêng trên bàn Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội Nội dung nghiên cứu: - Nghiên cứu cơ sở lý luận khoa học về thị trường bất động sản + Những khái niệm cơ bản về bất động sản và thị trường bất động sản + Đặc điểm cơ bản và các yếu tố cấu thành bất động sản + Công tác định giá đất trong và ngoài nước + Vai trò của thị trường bất động sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội - Đánh giá thực trạng giá quyền sử dụng đất ở và một số nhà chung cư theo giá thị trường trên địa bàn Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - So sánh mức độ chênh lệch giữa giá đất ở theo giá thị trường trung bình và giá đất ở theo khung giá nhà nước tại các vị trí, thuộc các tuyến phố trên địa bàn quận Cầu Giấy - Thánh phố Hà Nội - Thực trạng thị trường quyền sử dụng đất ở phi chính quy trên địa bàn Quận Cầu Giấy - Thánh phố Hà Nội - Ảnh hưởng của sự chênh lệch giá đất thị trường với khung giá nhà nước quy định đến phát triển kinh tế, xã hội của địa phương - Ảnh hưởng của giá đất theo giá thị trường quá cao đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương - Đề xuất các giải pháp phát triển thị trường quyền sử dụng đất ở và bất động sản trên địa bàn Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội + Giải pháp về hoàn thiện cơ chế chính sách + Giải pháp về xây dựng hệ thống thông tin bất động sản phục vụ cho định giá và giao dịch bất động sản + Giải pháp về nâng cao nguồn nhân lực trong định giá bất động sản + Giải pháp về vốn + Một số giải pháp khác Các kết quả đạt được: - Nghiên cứu thực trạng thị trường bất động sản ở Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội - Đánh giá được thực trạng thị trường quyền sử dụng đất ở và một số nhà chung cư trên địa bàn Quận Cầu Giấy -Thành phố Hà Nội - Đề xuất được các giải pháp làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản nói chung, thị trường quyền sử dụng đất ở nói riêng trên bàn Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/584
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.14 (vn).pdf58.64 kBAdobe PDFView/Open