Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/582

Title: Phát triển nguồn nhân lực ở Trường ĐHKT - ĐHQGHN
Authors: ThS. Cảnh, Chí Dũng
Keywords: Phát triển nguồn nhân lực ở Trường ĐHKT - ĐHQGHN (KT.08.08)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.08
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.08 Người chủ trì: ThS. Cảnh Chí Dũng Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN Thời gian thực hiện: 8/2008 - 8/2009
Description: Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích: Tập trung làm rõ giả thuyết về phát triển nguồn nhân lực; đưa ra một số ý tưởng mới và gợi ý một số giải pháp để phát triển nguồn nhân lực của Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Nhiệm vụ: Để thực hiện mục đích trên, tác giả sử dụng, tìm kiếm, hệ thống hoá những luận cứ lý thuyết và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực để chứng minh luận điểm và gợi ý một số giải pháp ban đầu. Cụ thể như sau: - Luận cứ lý thuyết: Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về nguồn nhân lực và phát triển nguồn nhân lực; đặc điểm nguồn nhân lực trong các trường đại học; các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển nguồn nhân lực trong các trường đại học. - Luận cứ thực tiễn: + Nghiên cứu nguồn nhân lực và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ở một số trường đại học (Việt Nam và thế giới). + Nghiên cứu nguồn nhân lực và thực tiễn phát triển nguồn nhân lực ở Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN. Những nội dung chính: Nội dung của đề tài đã tập trung phân tích làm rõ những điểm sau: - Làm rõ việc phát triển Nguồn nhân lực gồm hai nội dung chính: xác định tiêu chí và cơ chế phát triển. Khẳng định yếu tố cơ chế là quyết định trong việc phát triển nguồn nhân lực. - Nghiên cứu các tiêu chí phát triển nguồn nhân lực của một số trường đại học trên thế giới và Việt Nam; đề xuất tiêu chí phát triển nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu phát triển của Trường ĐHKT. - Khảo sát thực trạng nguồn nhân lực và cơ chế phát triển nguồn nhân lực hiện tại của Trường ĐHKT theo tiêu chí phát triển đặt ra. - Đưa ra 02 kiến nghị đối với cơ quan hữu trách (Bộ Giáo dục và Đào tạo; ĐHQGHN); 04 gợi ý giải pháp đối với Trường Đại học Kinh tế trong việc phát triển nguồn nhân lực. Các kết quả đã đạt được: - Công trình là tài liệu tham khảo tốt cho sinh viên và học viên chuyên ngành quản trị kinh doanh. - Góp phần giúp cán bộ trực tiếp làm công tác nhân sự tại Trường Đại học Kinh tế hệ thống hoá lý thuyết, hình dung về thực trạng Nguồn nhân lực để có những điều chỉnh thích hợp trong công tác quản trị nguồn nhân lực.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/582
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.08 (vn).pdf69.43 kBAdobe PDFView/Open