Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/580

Title: Mô hình phát triển kinh tế bền vững
Authors: ThS. Vũ, Thuý Anh
Keywords: Mô hình phát triển kinh tế bền vững (KT.08.06)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.06
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.06 Thời gian thực hiện: 6/2008 - 6/2009 Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Hữu Sở Tham gia thực hiện đề tài: ThS. Vũ Thuý Anh Kết quả nghiệm thu:
Description: Mục tiêu của đề tài nghiên cứu: Đề tài hệ thống hoá những nội dung cơ bản về phát triển bền vững nền kinh tế trên thế giới. Bài có nghiên cứu một số mô hình và kinh nghiệm của một số nước cũng như ở Việt Nam khi tiến hành phát triển kinh tế theo những mô hình khác nhau, từ đó chỉ ra những vấn đề cần chú ý đảm bảo xây dựng một cách nhanh chóng và hiệu quả mô hình phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. Nội dung nghiên cứu của đề tài: Tổng hợp và phát triển khái niệm phát triển kinh tế bền vững trong hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn của một số nước trên thế giới. Xem xét những nét tương đồng và khác biệt so với những đặc điểm của Việt Nam, đánh giá phân tích thực tiễn trong thời gian qua của những hoạt động nhằm phát triển bền vững nền kinh tế, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời chỉ ra được một số quan điểm định hướng, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng mô hình phát triển kinh tế bền vững và tạo ra sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/580
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.06 (vn).pdf46.32 kBAdobe PDFView/Open