Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/564

Title: Công tác đề thi ở Khoa Kinh tế - ĐHQGHN
Authors: ThS. Hoàng, Triều Hoa
Keywords: Công tác đề thi ở Khoa Kinh tế - ĐHQGHN
KT.06.05
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.06.05
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.06.05 Thời gian thực hiện: 2006 - 2008 Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Triều Hoa Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Khá
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Đo lường, đánh giá trình độ học tập của sinh viên là một trong những khâu then chốt quyết định chất lượng quá trình đào tạo. Đo lường, đánh giá không chỉ giúp người dạy, người học xác định được chất lượng đào tạo mà còn giúp nhà quản lý có cơ sở để điều chỉnh chương trình giảng dạy, cách thức kiểm tra và quản lý tốt hơn các vấn đề liên quan đến việc đánh giá chất lượng học tập. Ở Khoa Kinh tế, nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, công tác đo lường đánh giá hiện nay được thực hiện chủ yếu theo các quy định của cơ quan quản lý đào tạo cấp trên. Nhìn tổng quan, công tác này nói chung hay công tác thiết kế và quản lý đề thi nói riêng vẫn còn thiếu tính bài bản. Trường Đại học Kinh tế vẫn còn thiếu các văn bản pháp quy cụ thể để hướng dẫn, chỉ đạo việc thiết kế đề thi chính xác, khoa học và tổ chức quản lý đề thi một cách chuyên nghiệp. Do vậy, chuẩn hoá công tác thiết kế và tổ chức quản lý đề thi ở Khoa Kinh tế trước đây, Trường Đại học Kinh tế ngày nay, là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu và triển khai, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Trường Đại học Kinh tế đang phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao, một trường đại học đẳng cấp quốc tế. Kết quả nghiên cứu của đề tài: - Đề tài đã làm rõ thực trạng công tác đề thi ở Khoa Kinh tế, chỉ ra được những thành tựu và hạn chế của công tác này - Đề xuất được những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thiết kế và quản lý đề thi ở Trường Đại học Kinh tế thông qua quy trình xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi - Đưa ra một số kiến nghị mang tính chất phương hướng cho việc xây dựng các quy định về ra đề thi và quản lý đề thi của Trường Đại học Kinh tế.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/564
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.06.05 (vn).pdf46.27 kBAdobe PDFView/Open