Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/563

Title: Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tin học trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN
Authors: ThS. Phạm, Văn Hà
Keywords: Khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin và những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tin học trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (KT.08.05)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.05
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.05 Thời gian thực hiện: 6 /2008 – 6/2009 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Cơ quan thực hiện: Phòng Đào tạo Chủ nhiệm đề tài: ThS. Phạm Văn Hà Kết quả nghiệm thu:
Description: Tóm tắt công trình nghiên cứu: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã xác định được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ Thông tin trong quá trình hoạt động và đã có sự đầu tư bước đầu tương đối trong việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình quản lý, giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Việc khảo sát những vấn đề liên quan đến công nghệ Thông tin nhằm đưa ra bức tranh tổng thể về trình độ, cơ sở hạ tầng, nhu cầu học tập nâng cao về công nghệ thông tin là vấn đề cần thiết, nó là tiền đề để Nhà trường xây dựng dự án đầu tư, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực về công nghệ thông tin cho toàn thể cán bộ, giảng viên và người học. Những giải pháp và đề xuất cụ thể sẽ góp phần nâng cao kỹ năng làm việc, quản lý, tăng cao hiệu quả làm việc và phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của xã hội. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Giải quyết các vấn đề khoa học: Thông qua kết quả khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu ở Trường Đại học Kinh tế nhằm: - Cung cấp các thông tin về thực trạng trình độ công nghệ thông tin, Cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin, nhân lực phục vụ công nghệ thông tin trong Trường Đại học Kinh tế. - Cung cấp các thông tin chính xác về mức độ, nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ, giảng viên và người học trong Trường Đại học Kinh tế. - Đưa ra những giải pháp và đề xuất cụ thể nhằm nâng cao việc sử dụng công nghệ thông tin trong Trường Đại học Kinh tế giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 2. Giải quyết các vấn đề thực tiễn: Cung cấp số liệu chính xác về tình hình sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ, giảng viên và người học trong Trường Đại học Kinh tế: - Thực trạng trình độ công nghệ thông tin của cán bộ, người học trong Trường Đại học Kinh tế. - Tình hình sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ, giảng viên và người học - Thực trạng cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin của trường Đại học Kinh tế. - Nhu cầu sử dụng công nghệ thông tin của cán bộ, giảng viên và người học. - Đánh giá về chất lượng và hiệu quả của việc sử dụng công nghệ thông tin trong Trường ĐHKT. - Đưa ra một số giải pháp và đề xuất nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Nội dung và kết quả nghiên cứu: - Khảo sát được thực trạng các vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin trong Trường Đại học Kinh tế. - Khảo sát được trình độ, nhu cầu học tập, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ, giảng viên và người học trong Trường. - Đưa ra những giải pháp và đề xuất để nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong trường Đại học Kinh tế giai đoạn 2008-2015.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/563
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.05 (vn).pdf58.78 kBAdobe PDFView/Open