Bài báo, công trình khoa học > Đề tài NC của cán bộ, giảng vi... > Một số vấn đề cơ bản về kinh t...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/548

Title: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế tri thức - Cơ hội và thách thức cho Việt Nam
Authors: PGS.TS Phí, Mạnh Hồng
Keywords: Một số vấn đề cơ bản về kinh tế tri thức - Cơ hội và thách thức cho Việt Nam (QGTĐ.01.05)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QGTĐ.01.05
Language: vi
Abstract: Mã số: QGTĐ.01.05 Thời gian thực hiện: 2001 - 2003 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Phí Mạnh Hồng Tham gia thực hiện: PGS.TS Trần Đình Thiên, PGS.TS Lê Danh Tốn, ThS. Vũ Thanh Sơn, ThS. Phùng Bình Lâm, ThS. Nguyễn Thị Vũ Hà Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Khá
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Bằng các phương pháp truyền thống: phân tích, so sánh,... đề tài đã làm rõ: - Khái quát các vấn đề lý luận liên quan đến kinh tế tri thức trên thế giới và rút ra một số hàm ý, khảo sát kinh nghiệm tiếp cận nền kinh tế tri thức ở 6 nước trên thế giới và đã rút ra một số bài học kinh nghiệm từ các nước này; - Nghiên cứu kinh tế tri thức của Việt Nam sau hơn 20 năm đổi mới và làm rõ những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam; - Đề xuất một số định hướng và giải pháp có tính chiến lược cho nền kinh tế tri thức ở Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Đề tài đã góp phần đào tạo: 2 thạc sĩ.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/548
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QGT.01.05 (vn).pdf46.58 kBAdobe PDFView/Open