Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/537

Title: Vấn đề trình bày khấu hao tài sản cố định trên các báo cáo tài chính của một công ty
Authors: Th.s Nguyễn Thị Hải, Hà
Keywords: khau hao tai san co dinh
tai san co dinh
Issue Date: 22-Apr-2011
Series/Report no.: Đơn vị chủ trì: Khoa Tài chính, ngân hàng, ĐHKT, ĐHQGHN;
Thời gian thực hiện: tháng 9 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010;
Language: vi
Abstract: Đề tài: Vấn đề trình bày khấu hao tài sản cố định trên các báo cáo tài chính của một công ty
Description: Tóm tắt kết quả thực hiện: 1. Đặt vấn đề: số liệu về khấu hao xuất hiện trong nhiều chỉ tiêu tính toán, phân tích về một công ty, nên việc tìm hiểu khấu hao được trình bày như thế nào trên các báo cáo tài chính nói chung và từng báo cáo riêng lẻ là điều cần thiết đối với những người có nhu cầu phân tích và sử dụng các báo cáo tài chính. 2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu: - Khấu hao và các vấn đề liên quan - Trình bày khấu hao trên các Báo cáo tài chính - Một số nội dung phân tích liên quan đến khấu hao TSCĐ 3. Mục tiêu và Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Mục tiêu: Trả lời câu hỏi: khấu tài sản cố định được trình bày trên Báo cáo tài chính của một công ty như thế nào? Hỗ trợ Sinh viên giải quyết một phần bài tập môn học phân tích Báo cáo tài chính, tính toán một số chỉ tiêu phân tích tài chính công ty. Nội dung nghiên cứu của Đề tài: Phần mở đầu Chương 1. Khấu hao và một số vấn đề liên quan 1.1. Hao mòn và Khấu hao tài sản cố định 1.2. Các phương pháp khấu hao 1.3. Phạm vi khấu hao TSCĐ Chương 2. Trình bày khấu hao trên Báo cáo tài chính của một công ty 2.1. Khấu hao trên Bảng cân đối kế toán 2.2. Khấu hao trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2.3. Khấu hao trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2.4. Khấu hao trên Thuyết minh Báo cáo tài chính Chương 3 : Một số chỉ tiêu phân tích liên quan đến Khấu hao Tài sản cố định 3.1. Phân tích tài sản dài hạn 3.2. Phân tích dòng tiền của Dự án đầu tư và mức tiết kiệm thuế 3.3. Phân tích khả năng trả nợ của công ty Kết luận 4. Thời gian nghiên cứu: Thời gian nghiên cứu: từ tháng 10 năm 2009 đến tháng 10 năm 2010 5. Kết quả nghiên cứu: - Có được một tài liệu tham khảo tốt cho 1 số môn học: Kế toán, Tài chính công ty, Phân tích Báo cáo tài chính - Kết quả ứng dụng: giúp giải quyết một phần bài tập môn Phân tích BCTC 6. Kết luận : Đề tài có ý nghĩa thiết thực trong giảng dạy và có ích đối với sinh viên.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/537
ISSN: KT. 09. 05
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.09.05.pdf122.38 kBAdobe PDFView/Open