Trao đổi - thảo luận > Mối quan hệ giữa tự do kinh tế...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/53

Title: Mối quan hệ giữa tự do kinh tế, hành vi doanh nhân và tăng trưởng kinh tế: Trường hợp Việt Nam
Authors: Th.S Hoàng Xuân Trung
Keywords: kinh tế, Đại học Kinh tế, CEPR
Issue Date:  4
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/53
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NC-04.pdf521.86 kBAdobe PDFView/Open