Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/514

Title: Chính sách phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
Authors: ThS. Hoàng, Triều Hoa
Keywords: Chính sách phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam (KT.08.02)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.02
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.02 Thời gian thực hiện: 2008 - 2009 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hoàng Triều Hoa Kết quả nghiệm thu: Tốt
Description: Nội dung và kết quả nghiên cứu: Phân phối thu nhập trong nền kinh tế thị trường là một khâu quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội. Phân phối thu nhập vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội. Từ khi đổi mới và tiến hành cải cách kinh tế vào năm 1986, Việt Nam đã đạt được những thành tựu phát triển về kinh tế xã hội ấn tượng. Sau hơn 20 năm đổi mới, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được đánh giá là nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 8.5% đến 9%. Tăng trưởng kinh tế đã thực sự trở thành một yếu tố quan trọng để đạt được một số mục tiêu xã hội như nâng cao mức sống của người dân, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo… Tuy nhiên, cùng với những thành quả của tăng trưởng kinh tế, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, miền, giữa các nhóm dân cư ngày càng tăng, một số lao động có trình độ thấp tại các vùng miền bị mất việc làm do tác động của quá trình hội nhập.Và tăng trưởng kinh tế đi đôi với công bằng trong phân phối thu nhập nhằm đạt được các mục tiêu xã hội đã và đang là vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế của Việt Nam hiện nay. Việc nghiên cứu để hoàn thiện chính sách phân phối thu nhập nhằm đạt được các mục tiêu xã hội song không vì thế mà triệt tiêu các động lực của tăng trưởng là vấn đề cần thiết, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn. Kết quả nghiên cứu của đề tài: - Đề tài đã làm rõ thực trạng của chính sách phân phối thu nhập và những tác động của chính sách này đến mức sống, thu nhập và một số vấn đề xã hội khác ở Việt Nam hiện nay. - Đề tài đã phân tích những thành công và hạn chế của các chính sách phân phối thu nhập hiện nay. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách phân phối thu nhập ở Việt Nam
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/514
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.02 (vn).pdf56.4 kBAdobe PDFView/Open