Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/507

Title: Chính sách xuất khẩu dịch vụ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Hà Văn Hội
Keywords: Chính sách xuất khẩu dịch vụ trong điều kiện Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế (QK.08.09)
Issue Date: 2011
Series/Report no.: Mã số;QK.08.09
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.08.09 Người chủ trì: TS. Hà Văn Hội Người phối hợp: TS. Nguyễn Văn Tấn - Việt Nam PT ThS. Vũ Quang Kết - Học viện BCVT Trương Tài lương - Học viên cao học K15KTĐN Đơn vị quản lý: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Thời gian thực hiện: 6/2008 - 6/2010
Description: Mục tiêu nghiên cứu: - Phân tích và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách xuất khẩu dịch vụ trong một nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập. - Nghiên cứu chính sách xuất khẩu dịch vụ của một số nước điển hình để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hoạch định chính sách xuất khẩu dịch vụ. - Phân tích và đánh giá thực trạng xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam, từ đó làm rõ nguyên nhân của những tồn tại của hoạt động xuất khẩu dịch vụ trong thời gian qua. Trong đó, nhấn mạnh các nguyên nhân về chính sách của Nhà nước đối với xuất khẩu dịch vụ. - Xây dựng và đề xuất các giải pháp trước mắt và lâu dài nhằm đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ trong điều kiện Việt Nam chuyển đổi và hội nhập quốc tế. Những nội dung chính: - Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách xuất khẩu dịch vụ trong nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập. (Làm rõ được khái niệm về dịch vụ, vai trò của xuất khẩu dịch vụ trong nền kinh tế chuyển đổi và hội nhập) - Khảo sát, phân tích và đánh giá hiện trạng chính sách xuất khẩu dịch vụ, rút ra các nguyên nhân về mặt chính sách dẫn đến những yếu kém trong xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam thời gian qua. - Nghiên cứu và rút ra một số bài học kinh nghiệm từ chính sách xuất khẩu dịch vụ của một số quốc gia tiêu biểu. - Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách xuất khẩu dịch vụ, phù hợp với Việt Nam trong tiến trình chuyển đổi và hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả đạt được của đề tài * Các công bố có liên quan đến kết quả của đề tài : a) Phát triển dịch vụ Logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tháng 6/2008. b) Phát triển dịch vụ Logistics sau khi Việt Nam gia nhập WTO- Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam tháng 6/2008 c) Một số gợi ý hạn chế bất cập trong hoạt động xuất khẩu dịch vụ của Việt Nam trong thời gian qua -Tạp chí những vấn đề Kinh tế thế giới số 1 tháng 01/2009 * Kết quả đào tạo của đề tài : Theo hướng nghiên cứu của đề tài, kết quả đào tạo như sau: - 2 luận văn cao học đã bảo vệ. - 2 Luận văn cao học đã hoàn thành.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/507
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.08.09 (vn).pdf90.31 kBAdobe PDFView/Open