Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/490

Title: Năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế
Authors: ThS. Nguyễn, Thế Hùng
Keywords: Năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế (QK.08.07)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.08.07
Language: vi
Abstract: Chủ trì đề tài: ThS. Nguyễn Thế Hùng Mã số: QK.08.07 Thời gian thực hiện: Người tham gia: TS. Vũ Quốc Bình, ThS. Đinh Thị Thanh Vân
Description: Mục tiêu và nội dung nghiên cứu: + Phân tích và đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam + Xác định được các nguyên nhân, các yếu tố làm hạn chế năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí + Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành cơ khí Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Các công bố liên quan đến kết quả của đề tài: + 1 bài báo đăng trong Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội, Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh, Số 2/2009:Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam. + 2 bài báo đăng trong Tạp chí Công nghiệp: - Các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp, số 5/2009. - Năng suất lao động của ngành cơ khí Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp, số 12/2009.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/490
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.08.07 (vn).pdf58.11 kBAdobe PDFView/Open