Trao đổi - thảo luận > đơn giản hoá thủ tục hành chín...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/49

Title: đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010
Keywords: đơn giản hóa, Đại học Kinh tế, kinh tế
Issue Date:  4
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/49
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NC-10.pdf742.16 kBAdobe PDFView/Open