Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/481

Title: Vai trò của IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á 1997-1998
Authors: ThS. Lê, Vân Anh
ThS. Lê, Tuấn Anh
Keywords: Vai trò của IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á 1997-1998 (KT.08.01)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;KT.08.01
Language: vi
Abstract: Mã số: KT.08.01 Thời gian thực hiện: 6/2008 - 6/2009 Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN Chủ nhiệm đề tài: ThS. Lê Vân Anh Tham gia thực hiện: ThS. Lê Tuấn Anh (Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội) Kết quả nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt kết quả nghiên cứu: Sự phát triển của hệ thống tài chính toàn cầu bên cạnh việc mang lại những cơ hội lớn cho mỗi quốc gia, mỗi dân tộc thì đồng thời cũng tiềm ẩn những nguy cơ khủng hoảng. Sự thay đổi của các thị trường tài chính cùng với mức độ mở cửa thương mại và tài chính của các nước và những điều kiện bên trong của mỗi quốc gia đều có thể dẫn đến nguy cơ khủng hoảng. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) là một trong những tổ chức tài chính quốc tế lớn đã có những đối sách, chương trình điều chỉnh cơ cấu được coi là phương thuốc “điều trị” hay “cẩm nang” cho các cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ. Tuy nhiên những chính sách, chương trình hỗ trợ của IMF khi thực thi ở mỗi nước thì phản ứng chính sách và kết quả đạt được lại khác nhau ở mỗi nước. Trong bối cảnh ấy, việc xem xét lại khủng hoảng tài chính - tiền tệ và vai trò của IMF, xem xét lại bản thân tính thích hợp của chính sách ấy cả về lý luận và thực tiễn, cách xử lý những bất đồng trong hoạch định chính sách cũng như cách thức phối hợp thực thi chính sách giữa các chính phủ Châu Á với IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ là rất có ý nghĩa. Mục tiêu nghiên cứu: Trên cơ sở khái quát hoá những vấn đề lý luận chung về khủng hoảng tài chính - tiền tệ và vai trò của IMF trong hệ thống tài chính quốc tế nói chung và đối với khủng hoảng tài chính - tiền tệ nói riêng, đề tài tập trung phân tích chính sách của IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á 1997-1998, qua đó đề tài đánh giá vai trò của IMF trong việc khắc phục cuộc khủng hoảng này và triển vọng về vai trò của IMF trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu: Để làm rõ những nội dung cơ bản đã đặt ra của đề tài, dựa trên nền tảng phương pháp luận chung là phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, trong quá trình nghiên cứu tác giả sử dụng các phương pháp như: phương pháp lôgíc, lịch sử, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê, so sánh, phân tích dự báo v.v. Nội dung và kết quả nghiên cứu: Bằng các phương pháp nghiên cứu khoa học, có độ tin cậy và phù hợp gồm: phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, hệ thống; phương pháp thống kê học để xử lý số liệu và phương pháp nghiên cứu so sánh kết hợp với phương pháp nghiên cứu dự báo, đề tài đã đạt được một số kết quả chính như sau: - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về khủng hoảng tài chính - tiền tệ và vai trò của IMF trong hệ thống tài chính quốc tế nói chung và đối với khủng hoảng tài chính - tiền tệ nói riêng. Đây là cơ sở lý luận quan trọng được sử dụng để nghiên cứu. - Khái quát về cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á 1997-1998, đề tài đã phân tích quan điểm, chính sách hỗ trợ của IMF đối với các nước bị khủng hoảng cũng như các chính sách khắc phục khủng hoảng của các chính phủ Châu Á trên cơ sở có sự hỗ trợ của IMF. Trên cơ sở đánh giá vai trò của IMF trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á, đề tài khái quát cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu hiện nay với những đặc điểm riêng có của nó, chỉ rõ những thách thức đối với vai trò của IMF và triển vọng về vai trò của IMF trong thời gian tới. Kết quả đào tạo: Đề tài góp phần đào tạo 2 cử nhân Các bài báo đã công bố: 1. Khủng hoảng tài chính - Mô hình lý thuyết và những nguy cơ đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập hiện nay, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế - Luật, tập 24, số 1/2008. 2. Vai trò của Nhà nước trong bối cảnh toàn cầu hoá tại các quốc gia đang phát triển, Tạp chí Kinh tế đối ngoại, số 36/2009.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/481
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KT.08.01 (vn).pdf91.14 kBAdobe PDFView/Open