Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/479

Title: Đô thị hoá trong quá trình công nghiệp hoá ở Việt Nam - những thách thức và giải pháp
Authors: ThS. Bùi, Thị Thiêm
Keywords: Đô thị hoá trong quá trình công nghiệp hoá ở Việt Nam - những thách thức và giải pháp (QK.04.06)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.04.06
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.04.06 Thời gian thực hiện: 2004 - 2006 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) Chủ nhiệm đề tài: ThS. Bùi Thị Thiêm Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: - Hệ thống khái quát cơ sở lý luận chung về đô thị hoá. - Phân tích quy mô, đặc trưng cơ bản của đô thị hoá trong quá trình công nghiệp hoá ở Việt Nam trong thời gian qua. - Phân tích, đánh giá thực trạng quá trình đô thị hoá và tác động ảnh hưởng của đô thị hoá tới quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ yếu về lĩnh vực phát triển kinh tế, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như phát triển nguồn nhân lực. - Những thách thức đặt ra của đô thị hoá trong quá trình công nghiệp hoá. - Một số giải pháp phát triển đô thị trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thúc đẩy quá trình đô thị hoá phù hợp với yêu cầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đồng thời hạn chế các tác động tiêu cực của nó tới sự phát triển kinh tế xã hội. Các bài công bố: 1. “Phát triển nguồn nhân lực hướng tới nền kinh tế tri thức ở Việt Nam”, Kỷ yếu nghiên cứu khoa học nữ Đại học Quốc gia Hà Nội, 11/2004.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/479
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.04.06 (vn).pdf58.63 kBAdobe PDFView/Open