Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/474

Title: Chính sách lãi suất trong thời kỳ đổi mới kinh tế ở Việt Nam
Authors: ThS. Vũ, Thị Dậu
Keywords: Chính sách lãi suất trong thời kỳ đổi mới kinh tế ở Việt Nam (QK.04.04)
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;QK.04.04
Language: vi
Abstract: Mã số: QK.04.04 Thời gian thực hiện: 2004 - 2006 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế - ĐHQGHN (nay là Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN) Chủ nhiệm đề tài: ThS. Vũ Thị Dậu Tham gia thực hiện: ThS. Trần Quang Tuyến, CN. Lê Vân Anh, CN. Lê Thị Như Quỳnh Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: - Đề tài đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách lãi suất trong thời kỳ đổi mới kinh tế ở Việt Nam; - Đề tài tổng kết, đánh giá về những đổi mới trong chính sách lãi suất Việt Nam và tác động của nó tới quá trình đổi mới kinh tế; - Đề tài đưa ra những định hướng cơ bản trong việc tiếp tục hoàn thiện chính sách lãi suất, tiếp tục hoàn thành quá trình tự do hoá lãi suất và một số giải pháp nhằm hoàn thiện và thực hiện chính sách lãi suất trong giai đoạn phát triển mới của Việt Nam, phải trở thành một bộ phận quan trọng của chính sách tiền tệ, hoàn thiện chính sách lãi suất theo hướng hình thành thị trường tài chính phát triển, mở cửa: đẩy mạnh đổi mới kinh tế và tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Các bài công bố: 1. Sử dụng công cụ lãi suất trong kiểm soát lạm phát ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Chuyên san Kinh tế - Luật, số 4/2004 2. Những tác động của lãi suất trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Tạp chí Giáo dục lý luận, số 9/2006.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/474
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
QK.04.04 (vn).pdf46.6 kBAdobe PDFView/Open