Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/470

Title: Chính sách đất đai nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Thực trạng và những vấn đề đặt ra (CB.03.03)
Authors: ThS. Nguyễn, Mạnh Tuân
Keywords: Chính sách đất đai nông nghiệp ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới: Thực trạng và những vấn đề đặt ra
CB.03.03
Issue Date: 21-Apr-2011
Series/Report no.: Mã số;CB.03.03
Language: vi
Abstract: Mã số: CB.03.03 Thời gian thực hiện: 2003 - 2004 Cơ quan chủ trì: Đại học Quốc gia Hà Nội Cơ quan thực hiện: Khoa Kinh tế Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Mạnh Tuân Kết quả đánh giá của hội đồng nghiệm thu: Tốt
Description: Tóm tắt nội dung và kết quả nghiên cứu: Bằng các phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp đề tài đã cho thấy: - Khẳng định vai trò quản lý Nhà nước đối với đất đai nói chung và đất sản xuất nông nghiệp nói riêng ở nước ta hiện nay. - Khái quát đầy đủ, hệ thống chính sách đất đai trong công tác quản lý của Nhà nước trước đây và đặc biệt từ năm 1986 đến nay. - Đưa ra những nội dung cơ bản về chính sách đất đai trong nông nghiệp và những vấn đề đang đặt ra.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/470
Appears in Collections:Đề tài NC của cán bộ, giảng viên ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
CB.03.03 (vn).pdf46.55 kBAdobe PDFView/Open