Trao đổi - thảo luận > Tác động của chi tiêu công tới...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/47

Title: Tác động của chi tiêu công tới tăng trưởng kinh tế tại các địa phương ở Việt Nam
Authors: Hoàng Thị Chinh Thon
Keywords: Tác động, chi tiêu công, tăng trưởng kinh tế, địa phương, Việt Nam
Issue Date:  4
Language: vi
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/47
Appears in Collections:Trao đổi - thảo luận

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NC-19.pdf1.15 MBAdobe PDFView/Open