Tài liệu tham khảo > Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng CN... > Tài liệu hướng dẫn sử dụng phầ...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/34

Title: Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Đào tạo
Keywords: hướng dẫn sử dụng
phần mềm đào tạo
Issue Date:  22
Language: vi
Abstract: Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm đào tạo
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/34
Appears in Collections:Hỗ trợ sử dụng các ứng dụng CNTT tại ĐHKT

Files in This Item:

File Description SizeFormat
1.7.HD_su_dung_PM_QL_Dao_tao.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open