Luận văn - Luận án > Luận án > Cạnh tranh đối với khu vực côn...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/1869

Title: Cạnh tranh đối với khu vực công: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề của Việt Nam
Authors: Vũ, Thanh Sơn
Keywords: Cạnh tranh đối với khu vực công: Kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề của Việt Nam
Issue Date:  21
Language: vi
Abstract: Tác giả: Vũ Thanh Sơn Người hướng dẫn: PGS.TS Phí Mạnh Hồng
Description: Những đóng góp của luận án: Mục đích: Mục đích chính của luận án là phác hoạ bức tranh cạnh tranh đối với KVC ở Việt Nam và luận giải hệ thống giải pháp thúc đẩy cạnh tranh trong khu vực này. Để đạt được mục tiêu cơ bản này. Luận án đặt ra 4 nhiệm vụ sau: + Luận giải cơ sở lý luận cạnh tranh đối với khu vực công + Giới thiệu những kinh nghiệm cần thiết về cạnh tranh đối với KVC ở một số nước trên thế giới như cơ sở tham khảo cho Việt Nam + Phân tích thực trạng cạnh tranh đối với KVC ở Việt Nam + Đề xuất giải pháp thúc đẩy cạnh tranh đối với KVC ở Việt Nam trong thời gian tới. Đóng góp khoa học chủ yếu của luận án: + Hệ thống hoá lý luận cạnh tranh đối với KVC, làm rõ những đặc trưng hình thức và kỹ thuật thúc đẩy cạnh tranh đối với KVC. + Làm rõ thực trạng cạnh tranh đối với KVC ở Việt Nam thời gian qua trên cơ sở đó cơ sở đó chỉ rõ các vấn đề cần giải quyết + Xây dựng các nguyên tắc vận dụng cạnh tranh đối với KVC và thiết kế hệ thống giải pháp thiết thực thúc đẩy cạnh tranh ở Việt Nam. Những đóng góp khoa học này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của KVC, đặc biệt trong quan chức và những người hoạch định chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực này.
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/1869
Appears in Collections:Luận án

Files in This Item:

File Description SizeFormat
LA01_Canh tranh doi voi khu vuc cong.pdf55.49 kBAdobe PDFView/Open