Hội thảo - Hội nghị > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế... > Hội thảo quốc gia Các lý thuyế...
 
 
 
 
Please use this identifier to cite or link to this item: http://dl.ueb.edu.vn/handle/1247/101

Title: Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN
Keywords: Các lý thuyết kinh tế, khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thực tiễn ở VN
Issue Date: 22-Apr-2011
Language: vi
Description: C uộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2007-2008, được bắt đầu từ Mỹ và lan rộng ra toàn thế giới, đã có những tác động mạnh mẽ tới hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, kể cả các nền kinh tế phát triển lẫn các nền kinh tế đang phát triển và chuyển đổi. Mặc dù đang có những dấu hiệu phục hồi nhưng cuộc khủng hoảng này đang đặt ra một loạt vấn đề có liên quan đến sự phát triển ổn định và bền vững của nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế của từng quốc gia nói riêng. Một trong những vấn đề đó là vai trò của các học thuyết kinh tế đối với sự phát triển của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế chính trong bối cảnh phát triển mới của thế giới và những vấn đề rút ra cho Việt Nam. Các giảng viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tích cực tham dự hội thảo với nhiều bài viết, đề cập tới nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề này. Cuốn sách Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn Việt Nam là tập hợp của những bài viết đó. Mặc dù đề cập đến những vấn đề khác nhau nhưng những bài viết này đều cho thấy hai điểm cơ bản: Một là, các lý thuyết kinh tế là kết tinh của trí tuệ nhân loại, không ngừng được hoàn thiện qua thực tiễn, vận dụng trong từng giai đoạn phát triển và với những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng quốc gia, dân tộc. Hai là, lịch sử phát triển kinh tế của nhân loại xét đến cùng là lịch sử của những kiểm nghiệm thực tiễn các tư tưởng kinh tế và sự lựa chọn mô hình kinh tế, sự phát triển kinh tế của Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật đó. Mặc dù thật khó để có những đánh giá, nhận định và giải quyết vấn đề một cách toàn vẹn song ở đây các tác giả ít nhất muốn nêu lên vấn đề có tính thời sự, không chỉ của Việt Nam mà của toàn nhân loại là chắt lọc, tìm tòi như thế nào để hình thành nền tảng lý luận kinh tế phục vụ mục tiêu phát triển đất nước. Đây là vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm; đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu, thảo luận. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu, các giảng viên, sinh viên, học viên và những nghiên cứu sinh chuyên ngành kinh tế và kinh doanh cũng như tất cả những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
URI: http://dl.ueb.vnu.edu.vn/handle/1247/101
Appears in Collections:Hội thảo quốc gia Các lý thuyết kinh tế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu và thực tiễn ở VN

Files in This Item:

File Description SizeFormat
loi gioi thieu.pdf175.81 kBAdobe PDFView/Open